Përgjegjës Prokurimesh

Detyrat

• Menaxhimi i marrëdhënieve me furnitoret për blerjet dhe prokurimet e kompanisë;
• Hartimi i dokumentacionit plotësues të nevojshem për pjesemarrje në tender sipas legjislacionit përkatës; 
• Analizon, hulumton dhe monitoron në mënyrë të vazhdueshme tregun në lidhje me cmimet dhe cilësitë e produkteve potenciale që mund ti shërbejnë kompanisë; 
• Përgatit kërkesën për prokurim në bazë të kërkesave të ardhura nga Departamentet;
• Përgatit analizën përmbledhëse të ofertave të marra;
• Përgatit përmbledhësen krahasuese të ofertave të ardhura nga furnitorët për përzgjedhjen e kompanisë fituese; 
• Suporton në hartimin dhe zbatimin e planit të prokurimeve;
• Suporton në procesin e negocimit të kontratave dhe negocion me furnizuesit terma kontraktuale të favorshëm për kompaninë;

Përgjegjesitë

Edukimi:
Diplomë në Fakultetin e Ekonomisë/ Inxhinierisë së Ndertimit, Mekanike, Hidroteknike;

Eksperiencë Pune:
Të ketë eksperiencë mbi 5(pese) vjecare në prokurime në kompani të ngjashme.

Aftësi:
• Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane;
• Njohuri kompjuterike të Programeve: MS Office-Financiare/Autocad;
• Të njohë shumë mirë programet bazë të kompjuterit;
• Te ketë aftësi të shkëlqyera negocimi dhe komunikuese;

Apliko

Nëse karakterizoheni nga vullneti, energjia, dëshira për të ecur përpara. 
Mendoni që ju duhet një vënd më i mire për të punuar ? 
Doni që vendi juaj i punës te duket se është famjilja juaj e madhe dhe ju do kontribuoni për të duke shfrytëzuar gjithe talentin tuaj 

Ju duhet ndihmë? Kontakto