Jurist

Detyrat

– Mbarëvajtja e të gjithë proçedurave juridike.
– Menaxhimin dhe ndjekjen e proçedurave të prokurimit deri në dorëzimin e objektit nga shoqëria.
– Ndjekjen e çështjeve gjyqësore.
– Menaxhimin për përgatitjen e dokumentacionit ligjor të dosjeve dhe hartimin e Kontratave. 
– Përgatitjen e dokumentacionit për tender / koncesion. 
– Kryerja e korrespodencës me institucionet ose persona juridike.
– Evidentimi i ndryshimeve në ligjet e biznesit dhe informimi i departamenteve dhe punonjësve të tjerë të interesuar, në lidhje me keto ndryshime.

Përgjegjesitë

– Të ketë mbaruar Fakultetin Juridik, Diplomë Master.
– Kanë përparësi kandidatët të cilët kanë kryer studimet jashtë shtetit.
– Të ketë eksperiencë të mëparshme minimalisht 5 vjet.
– Njohuri të Kodit Civil dhe Procedurës Civile
– Njohuri shumë e mirë e ligjit mbi Shoqeritë Tregtare
– Aftësi shumë të mira komunikimi dhe bashkëpunimi.
– Të zoterojë gjuhën Angleze dhe Italiane.

Apliko

Nëse karakterizoheni nga vullneti, energjia, dëshira për të ecur përpara. 
Mendoni që ju duhet një vënd më i mire për të punuar ? 
Doni që vendi juaj i punës te duket se është famjilja juaj e madhe dhe ju do kontribuoni për të duke shfrytëzuar gjithe talentin tuaj 

Ju duhet ndihmë? Kontakto