Inxhinier ndërtimi në zbatim

Detyrat

– Shqyrton vlefshmërinë e dokumentacionit tekniko-ligjor të objektit sipas një liste të miratuar; 
– Shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike të objektit dhe bën vërejtjet përkatëse kur konstaton mangësi dhe parregullesi; 
– Zbaton plan organizimin e punimeve, harton planet ditore, javore dhe mujore dhe paraqet tek eprorët për diskutim apo miratim; 
– Zbaton të gjithë metodologjinë e ndërtimit si dhe jep rekomandimet e nevojshme për opsionet më të mira drejtuesit për realizimin e grafikut të punimeve; 
– Bën ndjekjen dhe monitorimin e punës sipas nënkontraktorëve, grupeve të punës apo individëve që punojnë në objekt;
– Mban përgjegjësi për zbatimin e punimeve në përputhje me projektet e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet; 
– Të organizojë dhe koordinojë proceset e punës ne zbatim.
– Të jetë ndjekës shumë I mirë dhe zbatues me përpikmëri I rregullave të sistemit teknik.

Përgjegjesitë

Edukimi:
Diplome ne Fakultetin e Inxhinierisë së ndërtimit.

Eksperiencë Pune:
• Minimumi 7 vjet eksperience.
• Kanë përparësi kandidatët që kanë studiuar dhe punuar jashtë vendit.

Aftësi:
• Programet bazë dhe Autocad.
• Aftësi për të komunikuar në mënyrë efektive me të gjitha nivelet e organizatës.
• Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe italiane;

Apliko

Nëse karakterizoheni nga vullneti, energjia, dëshira për të ecur përpara. 
Mendoni që ju duhet një vënd më i mire për të punuar ? 
Doni që vendi juaj i punës te duket se është famjilja juaj e madhe dhe ju do kontribuoni për të duke shfrytëzuar gjithe talentin tuaj 

Ju duhet ndihmë? Kontakto