Financiere

Detyrat

• Rregjistrim fatura shitje dhe blerje per shpenzime dhe të ardhura.
• Rregjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordim në lidhje me levizjet e materialeve.
• Kontrolli detajuar i shpenzimeve & të ardhurave mujore të realizuara.
• Rakordime me bankat, balancat e llogarive mujore, kontrolli saktësisë së regjistrimeve të transaksioneve bankare në kontabilitet.
• Ndjekja e detyrimeve të furnitorëve / nënkontraktorëve. Plotesimi i urdhërpagesave.
• Përgatitja e raporteve financiare në menyrë periodike mujore, gjashtëmujore dhe 1 vjecare. Të mbikqyri dhe të mbajë nën kontroll tërsinë e sistemit financiar/kontabël të shoqërisë;
• Të krijojë dhe të mbaj nën kontroll procedurat e hedhjes së të dhënave në programin kontabël;
• Të mbikqyri në vazhdimësi dhe me përpikmëri proceset financiare, të kryej analiza/kontrolle të rregullta të faturimeve & pagesave të klienteve duke evidentuar klientët me probleme në likuidime;
• Të mbaj raportet me klient-furnitor për ceshtjet financiare

Përgjegjesitë

• Të ketë mbaruar fakultetin Ekonomik: Dega Financë, Kontabilitet.
• Kanë përparësi kandidatët që kanë studiuar jashtë.
• Të ketë eksperience pune si financiere minimalisht 5 vjet.
• Të njohë shumë mirë programin e Finances 5.0
• Të jetë etike në maredhenie me kolegët.
• Gjuhët e huaja përbëjnë avantazh.

Apliko

Nëse karakterizoheni nga vullneti, energjia, dëshira për të ecur përpara. 
Mendoni që ju duhet një vënd më i mire për të punuar ? 
Doni që vendi juaj i punës te duket se është famjilja juaj e madhe dhe ju do kontribuoni për të duke shfrytëzuar gjithe talentin tuaj 

Ju duhet ndihmë? Kontakto